ลงทะเบียนสัมมนา

หัวข้อ: Gold VS Digital Gold
วัน-เวลา: สัมมนา ในหัวข้อ Gold VS Digital Gold วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 13:00 - 21:00 น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ห้องประชุมศุกรีย์
รายละเอียด:
ชื่อ:
นามสกุล:
จำนวนคนที่ต้องการจอง:  ไม่เกิน 4 ท่าน
เบอร์โทร:
อีเมล์ (ถ้ามี):
รายได้ต่อเดือน:
15,000 - 30,000 บาท 30,001 - 45,000 บาท
45,001 - 60,000 บาท 60,000 บาท ขึ้นไป

ประสบการณ์การลงทุน TFEX:
น้อยกว่า 1 ปี 1 - 2 ปี
3 - 4 ปี 4 ปี ขึ้นไป

หัวข้อที่สนใจในการสัมมนาเพิ่มเติม: *ถ้าไม่มีหัวข้อที่สนใจ ให้ใส่เครื่องหมาย ( - )
กรุณากรอกรหัสภาพ:  
   
 
 
  *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 618 0808

back